Ouderonderzoek alcoholgebruik jongeren

Alcohol en jongeren is al jaren een actueel en controversieel onderwerp. De meningen over de beste omgang, regelgeving en handhaving verschillen. Eens per twee jaar onderzoekt GGD Gooi en Vechtstreek hoe ouders omgaan met alcohol in de opvoeding. Met de resultaten van dit onderzoek kan de GGD activiteiten en materialen met betrekking tot NIX18 beter afstemmen op de wensen en behoeften van ouders. GGD Gooi en Vechtstreek heeft iresearch in 2016 en in 2018 gevraagd om het ouderonderzoek voor hen uit te voeren.

Alcoholonderzoek 2018

Veel ouders van jongeren accepteren de leeftijdsgrens van 18 jaar voor het drinken van alcohol, zo bleek uit ons meeste recente ouderonderzoek onder 1870 ouders in opdracht van GGD Gooi en Vechtstreek. Volgens ouders wordt gedronken door een deel van de jongeren, met name 16- en 17-jarigen. Dit gebeurt zowel thuis, bij vrienden als tijdens het uitgaan en in sportkantines. Ondanks het grote draagvlak voor de leeftijdsgrens van 18 jaar, twijfelen ouders aan de haalbaarheid van deze grens en de invloed die zij hierop hebben. Dit heeft invloed op de manier waarop ouders in hun opvoeding omgaan met alcohol. Ouders hebben behoefte aan handvatten om in gesprek te gaan met hun kind en afspraken te maken. Hoe behoud je goede communicatie maar stel je wel regels, wanneer maak je het bespreekbaar en hoe kun je je kind steunen in ‘nee’ zeggen? Uit de verdiepende focusgroepen bleek ook een behoefte aan open gesprekken met andere ouders om (succes)ervaringen te delen.

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek zijn enkele aanbevelingen gedaan waarmee GGD Gooi en Vechtstreek samen met hun partners aan de slag kan. Deze aanbevelingen zijn geformuleerd op basis van het onderzoek en de expertise van betrokken professionals. De toekomstige ondersteuning van ouders zal vooral gericht moeten zijn op het haalbaar maken van naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar. Uitdieping van de beschreven behoeften en passende oplossingen zullen in co-creatie met de ouders moeten worden ingevuld. Op deze manier sluit de aanpak het beste aan bij de situatie en de ouders. Gesprekken tussen ouders kunnen gestimuleerd worden binnen bestaande settingen, zoals op de sportclub of school. Hierbij is het van belang om succesverhalen met elkaar te delen en steunsystemen voor zowel de ouders als kinderen te bedenken en ontwikkelen.

Alcoholonderzoek 2016

Het vorige onderzoek betrof een telefonisch onderzoek onder 360 ouders van 14- tot en met 17-jarigen over alcoholgebruik onder jongeren. Vragen aan de ouders waren bijvoorbeeld: Hoe kijkt u aan tegen alcoholgebruik van uw kind? Hoe gaat u om met de leeftijdsgrens van 18 jaar? In dit onderzoek is nagegaan hoe ouders tegen het alcoholgebruik van jongeren aankijken en hoe zij hun rol hierin zien. Resultaten van dit onderzoek werden vergeleken met resultaten uit voorgaande jaren. Tevens werden de antwoorden van de ouders afgezet tegen alcoholgebruik volgens jongeren zelf, aan de hand van de resultaten van het EMOVO onderzoek. Het onderzoek maakte deel uit van het programma ‘Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd’. Met dit onderzoek zet de GGD ouders aan het denken en kan de GGD haar activiteiten en informatie beter afstemmen op de vragen van ouders.