Panel ‘NOG beter weten’

Burgerparticipatie stimuleren staat de afgelopen jaren hoog op de agenda van GGD’en en gemeenten. Aandacht gaat uit naar burgers inspraak geven op besluit- en beleidsvorming door o.a. gezondheidsinformatie en -perspectieven op te halen bij inwoners. Een panel is een manier om burgerparticipatie invulling te geven.

Eind 2017 adviseerde collega Geke van Dick GGD Noord- en Oost-Gelderland bij het opzetten van een burgerpanel. Op basis van haar advies ging het panel ‘NOG beter weten’ in 2018 van start als pilot. Het gehele pilotjaar bood Geke begeleiding bij de doorontwikkeling en ondersteuning bij de onderzoeken. Na een succesvolle pilot wordt het panel voortgezet. In opdracht van de GGD Noord- en Oost-Gelderland zal iresearch in 2019 alle vier de panelonderzoeken uitvoeren.  

Bent u inwoner van de regio GGD Noord- en Oost-Gelderland (gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen), dan bent u van harte welkom om deel te nemen aan het ‘Panel NOG beter weten’. Meld u aan via de website van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

 

"iresearch heeft onze opdracht zorgvuldig uitgevoerd en heeft gedurende het traject positief kritisch met ons meegedacht. iresearch is een onderzoeksbureau aan wie we onderzoek met een gerust hart uitbesteden." - Petra Boluijt, epidemioloog

 

iresearch levert, op verzoek van de GGD, de resultaten van de panel-onderzoeken op in infographics.

 

Adviseurs erkenningstraject interventies

Het RIVM Gezond Leven beheert de database met leefstijlinterventies. Om te werken aan de kwaliteit van deze interventies hebben zij, met andere kennisorganisaties, het erkenningstraject voor interventies ingericht. Binnen het erkenningstraject krijgen interventie-eigenaren ondersteuning vanuit twee adviseurs. Een adviseur geeft positieve opbouwende feedback op een (verbeterde) conceptversie van de beschrijving. Diverse medewerkers van iresearch zijn adviseur bij het erkenningstraject.

Proces erkenningstraject

Interventie-eigenaren melden hun interventie aan, het RIVM checkt de geschiktheid. Vervolgens maakt de interventie-eigenaar een eerste versie van de beschrijving. Deze wordt voorgelegd aan twee adviseurs, die hier feedback op geven. De interventie-eigenaar verwerkt dit en legt een 2e versie voor. Met een tweede advies kan de interventie-eigenaar de beschrijving afronden en insturen naar het RIVM Gezond Leven. In een vergadering van de erkenningscommissie wordt de interventie besproken, aan de hand van de beschrijving en aanvullende documentatie als de handleiding, een procesevaluatie en eventueel effectonderzoek. Deze commissie beslist over de uitslag: is de interventie erkend, en over het niveau van de erkenning: 0. goed beschreven, I. goed onderbouwd, II. effectief.

Onderzoek Nuchter Verstand

In 2011 hebben de vijf gemeenten in de regio Utrecht-West (De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden) samen met de GGD regio Utrecht en Jellinek een convenant getekend, waarbij zij beloven zich tot 2020 in te zetten voor het meerjarenprogramma Nuchter Verstand. Nuchter Verstand heeft als doel het alcohol- en drugsgebruik van jongeren in de leeftijd van 10-18 jaar zo lang mogelijk uit te stellen en/of te beperken door in te zetten op de omgeving van de jongeren (inrichting van de omgeving, regelgeving en handhaving, voorlichting en educatie, en advies en ondersteuning). In 2014 hebben de vijf gemeenten in de regio Lekstroom (Houten, Nieuwegein, Lopik, IJsselstein en Vianen) zich aangesloten bij het convenant en zich ook tot 2020 tot het meerjarenprogramma gecommitteerd.

Aangezien de samenwerkingsafspraken eind dit jaar aflopen, moet er besloten worden of en zo ja in welke vorm de samenwerking voorgezet wordt. Om dit besluit te onderbouwen, heeft GGD regio Utrecht iresearch gevraagd om een onafhankelijke evaluatie uit te voeren naar Nuchter Verstand en op basis van de resultaten een, door het convenant gedragen, advies te formuleren voor vervolg. Met het onderzoek krijgt de GGD regio Utrecht inzicht in;

  1. wat het meerjarenprogramma Nuchter Verstand heeft opgeleverd vanuit het perspectief van de leden van het convenant;

  2. welke (toekomstige) wensen en behoeften de leden van het convenant hebben ten aanzien van samenwerking rondom de aanpak van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren;

  3. de (gezamenlijke) visie van de leden van het convenant voor vervolg.

Gezonde kindermenu's Nijmegen

Friet met frikandellen of kipnuggets, vaak bestaan daar de kindermenu’s in restaurants nog uit. Dit kan veel leuker, lekkerder en gezonder. Daarom neemt Groen, gezond en in beweging Nijmegen samen met Kidsproof Nijmegen het initiatief om hier verandering in te brengen. Samen met kinderen, koks en restaurants willen we voor gezondere kindermenu’s in de Nijmeegse restaurants zorgen.

Collega Gôkky Zeinstra verkent bij partners in de gemeente hoe dit het beste aangepakt kan worden. Wat zijn triggers voor restaurants? Hoe kunnen we kinderen inspraak geven over wat er op de menukaart komt? En hoe zorgen we ervoor dat dit ook haalbare recepten voor koks zijn? Gôkky ontwikkelt een plan van aanpak dat Groen, gezond en in beweging Nijmegen tot uitvoering brengt en daarmee een gezonde omgeving voor kinderen creëert. Want in een gezonde omgeving kunnen de Nijmeegse kinderen gezond en met plezier opgroeien!

Groen Gezond en In Beweging.png

Dit project is een vervolg op het Innovatielab Gezonde Kidsmarketing dat iresearch samen met Groen, gezond en in beweging Nijmegen heeft georganiseerd. Tijdens het Innovatielab zorgde Kidsproof Nijmegen voor een kinderpanel. Kidsproof Nijmegen geeft een overzicht van lokale kidsproof-uitjes & -adresjes op hun website. Zij willen ook dat de uitjes gezond kunnen en daarom slaan we nu de handen in één voor gezonde kindermenu’s bij de Nijmeegse restaurants.   

Onderzoek Restaurant Driedaagse

Nederland zoutbewuster maken, dat is het doel van de Nierstichting Restaurant Driedaagse. Zout speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van nierschade, maar liefst 1,7 miljoen mensen in Nederland hebben nierschade. Tijdens de Restaurant Driedaagse kunnen mensen bij deelnemende restaurants ervaren hoe smaakvol, lekker en puur van smaak minder zout eten is en zich verder laten inspireren.

In 2019 vond de derde editie van de Nierstichting Restaurant Driedaagse plaats op 12, 13 en 14 maart. Koks en chefs van deelnemende restaurants ontvingen informatie en inspiratie van de Nierstichting. De Nierstichting heeft iresearch gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar het effect van deelname aan de Restaurant Driedaagse onder deelnemende koks en chefs. Het doel was om inzicht te krijgen in de invloed van de Restaurant Driedaagse op het kennisniveau over de hoeveelheid zout in producten en gerechten en de bewustwording van (het belang van) zoutbewust koken van koks en chefs bij deelnemende restaurants. Binnen het onderzoek zijn kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden gecombineerd. Met de resultaten van het onderzoek kan de Nierstichting onderbouwde beslissingen maken voor het vervolg van de Nierstichting Restaurant Driedaagse.

Huisartsenzorg voor jongeren met een chronische aandoening

Voor het programma Zorg en Perspectief van FNO voert iresearch een onderzoek uit naar de zorg door huisartsen voor jongeren met een chronische aandoening. Waar liggen knelpunten en waar lopen jongeren en andere betrokken zorgverleners tegen aan? Hierover zijn we in gesprek gegaan met o.a. jongeren, huisartsen, kinderartsen, patiëntenverenigingen en jeugdartsen. Dit gaf veel inzicht in de onderliggende problematiek en inspiratie voor eerste oplossingsrichtingen.

Gezonde School thema Voeding gemeente Ede

De gemeente Ede heeft zich een ambitieus doel gesteld: álle kinderen in Ede voedselvaardig door middel van structureel voedselonderwijs en een gezonde voedselomgeving op alle basisscholen. De gemeente wil scholen hier bij ondersteunen. Zo is er een leernetwerk ‘gezonde school’ opgezet en bieden ze ondersteuning om het certificaat Voeding van de Gezonde School te behalen.

Collega Gôkky Zeinstra is Gezonde School adviseur en adviseert basisscholen bij een integrale aanpak op het gebied van voeding. Ze heeft eerst een inventarisatieronde langs de scholen gemaakt om in kaart te brengen hoever scholen zijn op het gebied van voeding en na te gaan welke wensen en behoeften scholen hebben t.a.v. de ondersteuning. Gôkky heeft een plan van aanpak voor de gemeente opgesteld hoe zij de scholen verder kan ondersteunen om hun ambitie waar te maken.

De gemeente heeft de werkzaamheden van Gôkky vervolgd. Ze gaat scholen verder op maat ondersteunen om het certificaat Voeding van de Gezonde School te behalen. Scholen die het draagvlak onder het team en ouders nog moeten vergroten, krijgen hier begeleiding bij. Daarnaast denkt Gôkky met de gemeente mee over andere activiteiten en plannen voor een voedselvaardig Ede.  

"Gôkky is zorgvuldig en communicatief vaardig. Ze heeft een planmatige aanpak en transparante werkwijze." - Gemeente Ede

Coördinatie pilot vrijwillige zoutvoorlichters

85% van de Nederlanders teveel zout, gemiddeld 1 kilo zout per persoon per jaar te veel. Overmatige zoutconsumptie heeft een belangrijk invloed op het ontstaan en verergeren van chronische nierschade. Chronische nierschade is onomkeerbaar en de impact is groot. De Nierstichting zet alles op alles om (verdere) nierschade te voorkomen. Een verlaging van de Nederlandse zoutconsumptie van het huidige gemiddelde van 9 gram naar de maximale aanbevolen hoeveelheid van 6 gram per dag kan naar schatting over een periode van 10 jaar bijna 150.000 gevallen van chronische nierschade voorkomen. Het verminderen van de zoutconsumptie is en blijft daarom één van de speerpunten van de Nierstichting.

De Nierstichting werkt al actief aan dit speerpunt door o.a. recepten, de kruidenwijzer, online tools (zoals de Zoutquiz en de Zoutmeter) en de Restaurant Driedaagse. Nieuwe ideeën om de zoutconsumptie te verminderen zijn continu in ontwikkeling, vrijwilligers inzetten om voorlichting te geven over zout is er één. Dit idee sluit gaat bij de ambitie van de Nierstichting om meer impactvolle vrijwilligersprogramma’s in te richten om de betrokkenheid met de samenleving te vergroten.

Om het idee van vrijwillige zoutvoorlichters te concretiseren, schakelde de Nierstichting iresearch in. Collega Geke van Dick was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de pilot. ‘Hoe vind je geïnteresseerde vrijwilligers?’ ‘Wanneer is een vrijwilliger geschikt?’ ‘In welke vorm kan en moet de voorlichting gegeven worden?’ ‘Waar vind je de doelgroep en hoe enthousiasmeer je hen om naar de voorlichting te komen?’ en ‘Hoe organiseer je het?’ waren enkele belangrijke vragen die beantwoord moesten worden. De uitvoering en evaluatie van de pilot heeft Geke tevens uit handen genomen van de Nierstichting; vrijwilligers werven en trainen, organisaties enthousiasmeren om voorlichting te faciliteren, de praktische organisatie van de activiteiten en de evaluatie van de gehele pilot.

Alle positieve ervaringen uit de pilot van vrijwilligers, organisaties en bezoekers heeft de Nierstichting doen besluiten om de pilot in 2019 voor te zetten en op te schalen naar landelijk.

 

"Er was eens…. een project waar we niet zo goed raad mee wisten. Potentieel erg interessant, maar ook wel tijdrovend. We vlogen iresearch in. En binnen enkele maanden liep het project niet alleen, het floreerde! Mede door de enthousiaste aanpak van Geke. Zij wierf een pool vrijwilligers die regionale zoutvoorlichting gingen verzorgen. Daadkracht, pro-actieve houding en positieve instelling typeren deze iresearch medewerker. Met alle vertrouwen hebben we dit project in haar handen kunnen leggen!" – Iris Groenenberg, programmamedewerker Preventie bij de Nierstichting

Ouderonderzoek alcoholgebruik jongeren

Alcohol en jongeren is al jaren een actueel en controversieel onderwerp. De meningen over de beste omgang, regelgeving en handhaving verschillen. Eens per twee jaar onderzoekt GGD Gooi en Vechtstreek hoe ouders omgaan met alcohol in de opvoeding. Met de resultaten van dit onderzoek kan de GGD activiteiten en materialen met betrekking tot NIX18 beter afstemmen op de wensen en behoeften van ouders. GGD Gooi en Vechtstreek heeft iresearch in 2016 en in 2018 gevraagd om het ouderonderzoek voor hen uit te voeren.

Alcoholonderzoek 2018

Veel ouders van jongeren accepteren de leeftijdsgrens van 18 jaar voor het drinken van alcohol, zo bleek uit ons meeste recente ouderonderzoek onder 1870 ouders in opdracht van GGD Gooi en Vechtstreek. Volgens ouders wordt gedronken door een deel van de jongeren, met name 16- en 17-jarigen. Dit gebeurt zowel thuis, bij vrienden als tijdens het uitgaan en in sportkantines. Ondanks het grote draagvlak voor de leeftijdsgrens van 18 jaar, twijfelen ouders aan de haalbaarheid van deze grens en de invloed die zij hierop hebben. Dit heeft invloed op de manier waarop ouders in hun opvoeding omgaan met alcohol. Ouders hebben behoefte aan handvatten om in gesprek te gaan met hun kind en afspraken te maken. Hoe behoud je goede communicatie maar stel je wel regels, wanneer maak je het bespreekbaar en hoe kun je je kind steunen in ‘nee’ zeggen? Uit de verdiepende focusgroepen bleek ook een behoefte aan open gesprekken met andere ouders om (succes)ervaringen te delen.

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek zijn enkele aanbevelingen gedaan waarmee GGD Gooi en Vechtstreek samen met hun partners aan de slag kan. Deze aanbevelingen zijn geformuleerd op basis van het onderzoek en de expertise van betrokken professionals. De toekomstige ondersteuning van ouders zal vooral gericht moeten zijn op het haalbaar maken van naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar. Uitdieping van de beschreven behoeften en passende oplossingen zullen in co-creatie met de ouders moeten worden ingevuld. Op deze manier sluit de aanpak het beste aan bij de situatie en de ouders. Gesprekken tussen ouders kunnen gestimuleerd worden binnen bestaande settingen, zoals op de sportclub of school. Hierbij is het van belang om succesverhalen met elkaar te delen en steunsystemen voor zowel de ouders als kinderen te bedenken en ontwikkelen.

Alcoholonderzoek 2016

Het vorige onderzoek betrof een telefonisch onderzoek onder 360 ouders van 14- tot en met 17-jarigen over alcoholgebruik onder jongeren. Vragen aan de ouders waren bijvoorbeeld: Hoe kijkt u aan tegen alcoholgebruik van uw kind? Hoe gaat u om met de leeftijdsgrens van 18 jaar? In dit onderzoek is nagegaan hoe ouders tegen het alcoholgebruik van jongeren aankijken en hoe zij hun rol hierin zien. Resultaten van dit onderzoek werden vergeleken met resultaten uit voorgaande jaren. Tevens werden de antwoorden van de ouders afgezet tegen alcoholgebruik volgens jongeren zelf, aan de hand van de resultaten van het EMOVO onderzoek. Het onderzoek maakte deel uit van het programma ‘Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd’. Met dit onderzoek zet de GGD ouders aan het denken en kan de GGD haar activiteiten en informatie beter afstemmen op de vragen van ouders.

Ledenonderzoek Zorgboog en Zorgboogextra

iresearch heeft de afgelopen jaren diverse ledenraadplegingen uitgevoerd voor De Zorgboog en Zorgboogextra. De meest recente ledenraadpleging had betrekking op de communicatie vanuit De Zorgboog en Zorgboogextra. Via een online vragenlijst is aan leden gevraagd wat de behoeften zijn op dit gebied. Op basis van de resultaten hiervan, kunnen de Zorgboog en Zorgboogextra hun communicatie richting de leden blijven optimaliseren.

Eerder heeft iresearch een online vragenlijstonderzoek uitgevoerd over belangrijke thema’s waar de lokale politiek besluiten over neemt. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht vond ledenorganisatie Zorgboogextra, één van de grootste coöperatieve verenigingen in de Peel, het belangrijk om de belangen en behoeften van haar leden mee te geven aan de lokale politiek. Gemeenten hebben immers steeds meer te zeggen als het gaat om zorg en welzijn voor hun inwoners.

De thema's uit de online vragenlijst zijn opgehaald in een focusgroep. Zijn mensen bereid om te reizen voor zorg? Hoe vinden zij de informatievoorziening vanuit gemeenten? Hoe belangrijk is het sociale aspect van zorg? Hoe bekend is men met ondersteuning van mantelzorgers? Van de ruim 7.000 leden die een online vragenlijst ontvingen, nam zo'n 18% deel aan het onderzoek. 

Evaluatie en abstracthandeling NCVGZ

Sinds 2016 verzorgt iresearch de evaluatie van het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) middels een online vragenlijst onder de deelnemers aan het congres. Daarnaast was iresearch van 2013 tot en met 2017 ook verantwoordelijk voor de abstracthandeling van de open call. 

De nadruk van de evaluatie lag afgelopen jaar in het bijzonder op de nieuwe opzet van het congres. Deelnemers gaven hun mening over de verschillende aspecten van het congres en de inhoudelijke sessies. De vragenlijst bestond uit een combinatie van open en gesloten vragen. De resultaten van de evaluatie geven inzicht in de beleving van de nieuwe opzet en bieden aanknopingspunten voor de organisatie van het volgende congres.

Daarnaast heeft iresearch vijf jaar op rij ook de abstracthandeling voor het NCVGZ verzorgd. Alle ingediende abstracts via de open call werden door iresearch verdeeld onder de reviewers voor het beoordelen van de abstracts. Op basis van alle beoordelingen deed iresearch een voorstel voor de parallelle deelsessies tijdens het congres. Uiteindelijk was de abstractcommissie verantwoordelijk voor de definitieve goedkeuring. In 2018 heeft het NCVGZ een nieuwe opzet gekregen, waarbij tevens de 'open call' op een andere manier is vormgegeven en de abstracthandeling is komen te vervallen. 

Presentaties en workshops Positieve Gezondheid

iresearch verzorgt, op aanvraag, presentaties en workshops over het concept Positieve Gezondheid. Door deelname aan het Netwerk Positieve Gezondheid is iresearch nauw betrokken bij het Institute for Positive Health (IPH) en de ontwikkelingen rondom het concept Positieve Gezondheid. Met veel enthousiasme spreken verschillende medewerkers van iresearch op diverse conferenties of bijeenkomsten over Positieve Gezondheid, waarbij indien gewenst ruimte is voor interactieve elementen. Presentaties en workshops worden altijd op maat aangeboden, aansluitend bij het kennisniveau van de deelnemers en de behoeften voor de toepassing van het concept. 

Het concept Positieve Gezondheid sluit goed aan bij de onze brede kijk op gezondheid: gezondheid gaat over welvoelen, welzijn en welleven.
 

Inventarisatie aanbod voor kinderen met overgewicht & obesitas

Met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werkt de gemeente Amsterdam samen met andere partijen aan een gezond gewicht voor de Amsterdamse jeugd. Het doel is: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033.

Collega Malou Timmers voert in opdracht van gemeente Amsterdam een inventarisatie uit naar het aanbod voor kinderen met overgewicht en obesitas. Gestreefd wordt naar een aanbod van diverse leefstijlinterventies van een kwalitatief hoog niveau. De gemeente wil deze interventies beschikbaar maken voor kinderen met ongezond gewicht en hun ouders. De inventarisatie zal een totaal beeld geven van het aanbod en de kwaliteit daarvan. 

Onderzoeker KIEM project

Met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werkt de gemeente Amsterdam samen met andere partijen aan een gezond gewicht voor de Amsterdamse jeugd. Het doel is: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033.

Collega Malou Timmers voert in opdracht van gemeente Amsterdam een onderzoek uit naar de werkzaamheden van de centrale zorgverleners die kinderen en ouders begeleiden bij het bereiken van een gezond gewicht. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam.

De rol van centrale zorgverlener wordt in Amsterdam uitgevoerd door jeugdverpleegkundigen. Dit is een relatief nieuwe rol die nieuwe taken en competenties met zich meebrengt. Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de benodigde competenties van de centrale zorgverleners. Wat gaat goed? Waar liggen verbeterpunten? Door middel van interviews zal informatie opgehaald worden die vervolgens bijdraagt aan het optimaliseren van de opleiding voor (jeugd)verpleegkundigen en jeugdzorgwerkers en een factsheet met tips en tops voor de centrale zorgverleners. De naam van het project “Kiem” staat symbool voor een zaadje dat zich ontkiemt tot een mooie plant. Met dit onderzoek wordt niet alleen beoogd om de kennis en kunde die er al is nog verder te laten groeien, maar ook om samenwerking met ketenpartners van de centrale zorgverleners te verstevigen.

Kwaliteitskader interventies

iresearch heeft in opdracht van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) een kwaliteitskader ten behoeve van de inkoop van ondersteuning en zorg voor de groep kinderen met een ongezond gewicht en hun ouders opgesteld. Dit kwaliteitskader kan de AAGG inzetten bij de objectieve beoordeling bij de inkoop van zowel nieuw als bestaand interventie-aanbod. Tevens biedt het kwaliteitskader transparantie bij inkoop voor aanbieders en het draagt bij aan de verdere doorontwikkeling van het aanbod en de groei en ontwikkeling van de aanbieders. Het kwaliteitskader is bestemd voor intern gebruik. 

Procesevaluaties (leefstijl)interventies

iresearch voerde in opdracht van gemeente Amsterdam vijf procesevaluaties naar interventies voor kinderen met overgewicht en obesitas uit. Er zijn diverse onderzoeksmethoden (individuele interviews, focusgroepen, observaties en documentenanalyse) gecombineerd om de interventies vanuit diverse invalshoeken te belichten. Daarnaast zijn naast de uitvoerders en deelnemende jongeren, ook de ouders, zorgprofessionals, interventie-eigenaren en de inkopende partij (de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht) betrokken. De resultaten zijn vertaald naar concrete aanbevelingen voor zowel de praktijk als het (gemeentelijk) beleid. Deze procesevaluaties boden de AAGG de mogelijkheid om het aanbod van de verschillende interventies gericht op bewegen, voeding, opvoeding/systeem en psychosociale aspecten voor kinderen die overgewicht of obesitas te versterken. 

Gebruikersonderzoek Zoutmeter

In opdracht van de Nierstichting heeft iresearch een gebruikersonderzoek uitgevoerd op de zoutmeter. De zoutmeter van de Nierstichting is een online tool die laat zien hoeveel zout je eet en hoe je dat mindert. In Nederland eet namelijk bijna iedereen (85%) te veel zout. 

iresearch voerde een kwalitatief onderzoek uit onder 50 mensen. Daarbij werd gemeten hoe die gebruikers de zoutmeter invulden, en hoe gebruiksvriendelijk, begrijpelijk en nauwkeurig zij Zoutmeter.com vonden. Daarnaast brachten professionele diëtisten in kaart wat de gebruikers regelmatig eten (een zogeheten voedingsanamnese, op basis van de Eetmeter), om op een andere manier te meten hoeveel zout de gebruiker dagelijks eet. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn een aantal praktische aanbevelingen gedaan om de gebruiksvriendelijkheid en invul nauwkeurigheid van de zoutmeter te vergroten.

De Nierstichting spoort onder andere middels bovenstaand filmpje mensen om de Zoutmeter in te vullen. Deelnemers aan het gebruikersonderzoek kregen dit filmpje ook te zien voordat zij begonnen aan het invullen van de Zoutmeter. 

Zelf benieuwd naar de Zoutmeter? 

Ledenonderzoek Zorgboog en Zorgboogextra

iresearch heeft in opdracht van De Zorgboog en Zorgboogextra een ledenonderzoek uitgevoerd, waarin zorgbehoeften en behoeften aan een vitaliteitsaanbod in kaart werden gebracht. Op basis van de resultaten van een brainstormbijeenkomst met alle betrokken partijen is een digitale vragenlijst opgesteld. 17 procent van de aangeschreven leden heeft de vragenlijst online ingevuld. De resultaten van het onderzoek gaven antwoord op vragen zoals, ‘Gaan leden voor de beste kwaliteit van zorg of vinden zij het belangrijk dat hun zorgpremie zo laag mogelijk is?’ ‘Wat vinden zij van wachtlijsten?’ ‘Hoe kan Zorgboogextra haar leden ondersteunen om vitaal en gezond te blijven?’ Dit onderzoek gaf De Zorgboog en Zorgboogextra de mogelijkheid om met hun aanbod en service nog beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van de leden. Tevens waren de resultaten een goede onderbouwing voor gesprekken met verschillende zorgverzekeraars.

Literatuurstudie rolmodellen

iresearch heeft in opdracht van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht een literatuurstudie uitgevoerd naar het gebruik van rolmodellen bij interventies gericht op kinderen met overgewicht of obesitas. Voor het uitvoeren van deze literatuurstudie heeft iresearch relevante literatuur verzameld door middel van deskresearch. Vraagstellingen die centraal staan in het rapport zijn o.a.: Wat zegt de huidige literatuur over werkzame elementen in interventies die gebruik maken van rolmodellen? Wat is, op basis van de huidige literatuur, bekend over de manier waarop de inhoudelijke bijdrage van rolmodellen optimaal ingezet dient te worden? En welke strategieën werken motivatie verhogend bij de doelgroep? Hierbij is specifiek gekeken naar literatuur m.b.t. de doelgroep kinderen van Turkse/Marokkaanse afkomst met overgewicht of obesitas. De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) heeft deze kennis gebruikt bij de inzet van aanbod.

Evaluatieonderzoek integrale JGZ

iresearch heeft in opdracht van GGD regio Utrecht een evaluatie uitgevoerd naar de integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Utrecht West. In deze regio is de JGZ voor de 0-4-jarigen in 2014 geïntegreerd met de JGZ voor 4-18-jarigen. Naast dat de gehele JGZ in Utrecht West nu bij één partij belegd is, is de JGZ ook gaan werken met teams in de wijk (0-12) en op het Voortgezet Onderwijs (12-18). Kortom, een veel omvattend integratieproces om te evalueren. 

In het onderzoek is de integrale JGZ vanuit verschillende invalshoeken belicht, door;

  • focusgroepen met JGZ-medewerkers en –managers;

  • een bijeenkomst met gemeenten ambtenaren;

  • een interview met de bedrijfsarts en HR-adviseur;

  • een vragenlijst onder ketenpartners.

Het evaluatie onderzoek ging zowel in op de inhoudelijke kant van de JGZ, als de samenwerkingsverbanden en positionering van de JGZ in het sociale domein, als het integratieproces op zich met bijbehorende ervaringen van JGZ-medewerkers.


Filmpje evaluatie integrale jeugdgezondheidszorg

GGD regio Utrecht heeft naar aanleiding van het onderzoek een filmpje ontwikkeld over de evaluatie van de integrale jeugdgezondheidszorg. 

NCVGZ 2016

iresearch heeft naar aanleiding van het onderzoek samen met de GGD regio Utrecht een workshop verzorgd op het NCVGZ 2016. Tijdens de workshop 'Het nieuwe sociale domein; welke samenwerkingsverbanden en positie moet de JGZ hebben?' is aan deelnemers gevraagd om voorwaarden te benoemen die nodig zijn om een ideale jeugdgezondheidszorg te realiseren en daarbij tevens aan te geven of het gaat om harde of zachte voorwaarden en of ze wel of niet beïnvloedbaar zijn. De resultaten zijn verwerkt in deze matrix. De grootte van de cirkels correspondeert met hoe belangrijk een voorwaarde geacht werd. Deze matrix kan u mogelijk inzicht geven welke voorwaarden voor u van belang zijn om mee aan de slag te gaan.