Gemeente Ede - Gezonde School thema Voeding

De gemeente Ede heeft zich een ambitieus doel gesteld: álle kinderen in Ede voedselvaardig door middel van structureel voedselonderwijs en een gezonde voedselomgeving op alle basisscholen. De gemeente wil scholen hier bij ondersteunen. Zo is er een leernetwerk ‘gezonde school’ opgezet en bieden ze ondersteuning om het certificaat Voeding van de Gezonde School te behalen.

Collega Gôkky Zeinstra is Gezonde School adviseur en doet in opdracht van de Gemeente Ede een inventarisatieronde langs basisscholen. Ze brengt in kaart hoever scholen zijn op het gebied van het thema voeding en inventariseert welke wensen en behoeften scholen hebben t.a.v. de ondersteuning. Gôkky geeft de eerste tips en adviezen aan scholen en stelt een plan van aanpak op hoe de gemeente scholen verder kan ondersteunen om hun ambitie waar te maken.    

GGD Noord- en Oost Gelderland - Burgerpanel

Collega Geke van Dick adviseert de GGD Noord- en Oost-Gelderland bij het opzetten van een burgerpanel. Ze voert een verkenning uit naar de mogelijkheden voor het beheer van het panel en weegt op basis van de korte en lange termijn wensen voor het panel de kansen en beperkingen van de verschillende mogelijkheden af. Vervolgens begeleidt ze de GGD in het realiseren van het panel door het inrichten van het systeem en het voorbereiden van contactmomenten.  

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht - Inventarisatie aanbod voor kinderen met overgewicht & obesitas

Met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werkt de gemeente Amsterdam samen met andere partijen aan een gezond gewicht voor de Amsterdamse jeugd. Het doel is: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033.

Collega Malou Timmers voert in opdracht van gemeente Amsterdam een inventarisatie uit naar het aanbod voor kinderen met overgewicht en obesitas. Gestreefd wordt naar een aanbod van diverse leefstijlinterventies van een kwalitatief hoog niveau. De gemeente wil deze interventies beschikbaar maken voor kinderen met ongezond gewicht en hun ouders. De inventarisatie zal een totaal beeld geven van het aanbod en de kwaliteit daarvan. 

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht - Kwaliteitskader

iresearch heeft in opdracht van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) een kwaliteitskader ten behoeve van de inkoop van ondersteuning en zorg voor de groep kinderen met een ongezond gewicht en hun ouders opgesteld. Dit kwaliteitskader kan de AAGG inzetten bij de objectieve beoordeling bij de inkoop van zowel nieuw als bestaand interventie-aanbod. Tevens biedt het kwaliteitskader transparantie bij inkoop voor aanbieders en het draagt bij aan de verdere doorontwikkeling van het aanbod en de groei en ontwikkeling van de aanbieders. Het kwaliteitskader is bestemd voor intern gebruik. 

GGD regio Utrecht - Evaluatieonderzoek integrale JGZ

iresearch heeft in opdracht van GGD regio Utrecht een evaluatie uitgevoerd naar de integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Utrecht West. In deze regio is de JGZ voor de 0-4-jarigen in 2014 geïntegreerd met de JGZ voor 4-18-jarigen. Naast dat de gehele JGZ in Utrecht West nu bij één partij belegd is, is de JGZ ook gaan werken met teams in de wijk (0-12) en op het Voortgezet Onderwijs (12-18). Kortom, een veel omvattend integratieproces om te evalueren. 

In het onderzoek is de integrale JGZ vanuit verschillende invalshoeken belicht, door;

 • focusgroepen met JGZ-medewerkers en –managers;
 • een bijeenkomst met gemeenten ambtenaren;
 • een interview met de bedrijfsarts en HR-adviseur;
 • een vragenlijst onder ketenpartners.

Het evaluatie onderzoek ging zowel in op de inhoudelijke kant van de JGZ, als de samenwerkingsverbanden en positionering van de JGZ in het sociale domein, als het integratieproces op zich met bijbehorende ervaringen van JGZ-medewerkers.


  Filmpje evaluatie integrale jeugdgezondheidszorg

  GGD regio Utrecht heeft naar aanleiding van het onderzoek een filmpje ontwikkeld over de evaluatie van de integrale jeugdgezondheidszorg. 

  NCVGZ 2016

  iresearch heeft naar aanleiding van het onderzoek samen met de GGD regio Utrecht een workshop verzorgd op het NCVGZ 2016. Tijdens de workshop 'Het nieuwe sociale domein; welke samenwerkingsverbanden en positie moet de JGZ hebben?' is aan deelnemers gevraagd om voorwaarden te benoemen die nodig zijn om een ideale jeugdgezondheidszorg te realiseren en daarbij tevens aan te geven of het gaat om harde of zachte voorwaarden en of ze wel of niet beïnvloedbaar zijn. De resultaten zijn verwerkt in deze matrix. De grootte van de cirkels correspondeert met hoe belangrijk een voorwaarde geacht werd. Deze matrix kan u mogelijk inzicht geven welke voorwaarden voor u van belang zijn om mee aan de slag te gaan. 

  JOGG en G4 - Bevorderen van gezond gewicht -9 maanden tot 4 jaar

  iresearch heeft voor Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en G4 een advies opgesteld over het bevorderen van een gezond gewicht bij jonge kinderen. Relevante kennis en inzichten over het voorkomen en terugdringen van overgewicht bij kinderen in de fase van –9 maanden tot 4 jaar zijn verzameld. Hiermee zijn aangrijpingspunten verzameld voor een sluitende preventieve en curatieve aanpak. Op basis van deze informatie heeft iresearch een aantal aanbevelingen geformuleerd die als handreiking dienen voor JOGG en de G4 bij het bevorderen van een gezond gewicht bij jonge kinderen. Het advies haakt in op onderzoek, beleid en randvoorwaarden en/of de uitvoering. 

  NPHF Federatie voor Gezondheid - Nationaal Programma Preventie prioriteiten

  In het kader van het Nationaal Programma Preventie (NPP) hebben de partijen van de Agenda voor de Zorg laten onderzoeken hoe preventie beter georganiseerd kan worden. Er zijn veel programma’s, onderzoeken en bewezen effectieve interventies voor preventie beschikbaar. Om niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar te leren van ervaringen uit het verleden, hebben de partijen van de Agenda voor de Zorg de NPHF Federatie voor Gezondheid gevraagd om een advies op te stellen over het stellen van prioriteiten in preventiesprogramma’s.

  Deze opdracht heeft de NPHF uit laten voeren door iresearch. iresearch heeft, om tot een advies te komen, gesproken met diverse experts en gebruik gemaakt van literatuur. Het advies beschrijft een aantal uitgangspunten om te komen tot prioriteiten in preventiesprogramma’s. Dit advies is aangeboden aan de partijen van de Agenda voor de Zorg.