GGD Noord- en Oost-Gelderland - pilot ‘Panel NOG beter weten’

In 2017 adviseerde collega Geke van Dick de GGD Noord- en Oost-Gelderland bij het opzetten van een burgerpanel en ondersteunde ze bij het ontwikkelen, uitvoeren en analyseren van twee panelonderzoeken. Na haar adviserende rol bij het opzetten van het panel begeleidt Geke heel 2018 de pilot van het ‘Panel NOG beter weten’. 

Het 'Panel NOG beter weten' is gestart met ruim duizend leden; allen geïnteresseerden vanuit de GGD Gezondheidsmonitors Volwassen en Ouderen 2016. Aankomend jaar zal Geke de GGD begeleiden bij het werven van nieuwe panelleden en het ontwikkelen, analyseren en rapporteren van diverse kwantitatieve en kwalitatieve panelonderzoeken. De ervaringen uit 2018 bieden inzicht in de kansen van het panel voor de lange termijn.

Bent u inwoner van de regio GGD Noord- en Oost-Gelderland (gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen), dan bent u van harte welkom om deel te nemen aan het ‘Panel NOG beter weten’. Meld u aan via de website van GGD Noord- en Oost-Gelderland

 

Overzicht onderzoeken
 • Digitale vragenlijst onder volwassenen (19-65 jaar) in de gehele GGD-regio Noord- en Oost-Gelderland. Binnen het onderzoek werd aanvullende en verdiepende informatie verzameld op de resultaten rondom psychisch welbevinden uit de Volwassenenmonitor 2016.

 • Digitale vragenlijst onder ouderen (65+) uit de gehele GGD-regio. Het doel van dit onderzoek was om de participatie van deze doelgroep in kaart te brengen. Er was specifiek aandacht voor het gebruik van voorzieningen en diensten en de deelname aan activiteiten in de gemeente.

 • Digitale vragenlijst onder alle panelleden (19+) over teken. Binnen het onderzoek was aandacht voor het voorkomen en opsporen van tekenbeten en het verwijderen van teken in de huid. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de 'Week van de Teek'. Naast het verzamelen van gegevens was er in de vragenlijst aandacht voor het geven van voorlichting over voorkomen, opsporen en (veilig) verwijderen.

 GGD NOG over iresearch

GGD NOG over iresearch


"iresearch heeft onze opdracht zorgvuldig uitgevoerd en heeft gedurende het traject positief kritisch met ons meegedacht. iresearch is een onderzoeksbureau aan wie we onderzoek met een gerust hart uitbesteden."

Presentaties en workshops Positieve Gezondheid

iresearch verzorgt, op aanvraag, presentaties en workshops over het concept Positieve Gezondheid. Door deelname aan het Netwerk Positieve Gezondheid is iresearch nauw betrokken bij het Institute for Positive Health (IPH) en de ontwikkelingen rondom het concept Positieve Gezondheid. Met veel enthousiasme spreken verschillende medewerkers van iresearch op diverse conferenties of bijeenkomsten over Positieve Gezondheid, waarbij indien gewenst ruimte is voor interactieve elementen. Presentaties en workshops worden altijd op maat aangeboden, aansluitend bij het kennisniveau van de deelnemers en de behoeften voor de toepassing van het concept. 

Het concept Positieve Gezondheid sluit goed aan bij de onze brede kijk op gezondheid: gezondheid gaat over welvoelen, welzijn en welleven.
 

Groen, gezond en in beweging Nijmegen - Gezonde kindermenu's

Friet met frikandellen of kipnuggets, vaak bestaan daar de kindermenu’s in restaurants nog uit. Dit kan veel leuker, lekkerder en gezonder. Daarom neemt Groen, gezond en in beweging Nijmegen samen met Kidsproof Nijmegen het initiatief om hier verandering in te brengen. Samen met kinderen, koks en restaurants willen we voor gezondere kindermenu’s in de Nijmeegse restaurants zorgen.

isupporter Gôkky Zeinstra verkent bij partners in de gemeente hoe dit het beste aangepakt kan worden. Wat zijn triggers voor restaurants? Hoe kunnen we kinderen inspraak geven over wat er op de menukaart komt? En hoe zorgen we ervoor dat dit ook haalbare recepten voor koks zijn? Gôkky ontwikkelt een plan van aanpak dat Groen, gezond en in beweging Nijmegen tot uitvoering brengt en daarmee een gezonde omgeving voor kinderen creëert. Want in een gezonde omgeving kunnen de Nijmeegse kinderen gezond en met plezier opgroeien!

Groen Gezond en In Beweging.png

Dit project is een vervolg op het Innovatielab Gezonde Kidsmarketing dat iresearch samen met Groen, gezond en in beweging Nijmegen heeft georganiseerd. Tijdens het Innovatielab zorgde Kidsproof Nijmegen voor een kinderpanel. Kidsproof Nijmegen geeft een overzicht van lokale kidsproof-uitjes & -adresjes op hun website. Zij willen ook dat de uitjes gezond kunnen en daarom slaan we nu de handen in één voor gezonde kindermenu’s bij de Nijmeegse restaurants.   

GGD Gooi en Vechtstreek – Ouderonderzoek alcoholgebruik jongeren

Alcoholonderzoek 2018

Veel ouders van jongeren accepteren de leeftijdsgrens van 18 jaar voor het drinken van alcohol, zo bleek uit ons meeste recente ouderonderzoek onder 1870 ouders in opdracht van GGD Gooi en Vechtstreek. Volgens ouders wordt gedronken door een deel van de jongeren, met name 16- en 17-jarigen. Dit gebeurt zowel thuis, bij vrienden als tijdens het uitgaan en in sportkantines. Ondanks het grote draagvlak voor de leeftijdsgrens van 18 jaar, twijfelen ouders aan de haalbaarheid van deze grens en de invloed die zij hierop hebben. Dit heeft invloed op de manier waarop ouders in hun opvoeding omgaan met alcohol. Ouders hebben behoefte aan handvatten om in gesprek te gaan met hun kind en afspraken te maken. Hoe behoud je goede communicatie maar stel je wel regels, wanneer maak je het bespreekbaar en hoe kun je je kind steunen in ‘nee’ zeggen? Uit de verdiepende focusgroepen bleek ook een behoefte aan open gesprekken met andere ouders om (succes)ervaringen te delen.

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek zijn enkele aanbevelingen gedaan waarmee GGD Gooi en Vechtstreek samen met hun partners aan de slag kan. Deze aanbevelingen zijn geformuleerd op basis van het onderzoek en de expertise van betrokken professionals. De toekomstige ondersteuning van ouders zal vooral gericht moeten zijn op het haalbaar maken van naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar. Uitdieping van de beschreven behoeften en passende oplossingen zullen in co-creatie met de ouders moeten worden ingevuld. Op deze manier sluit de aanpak het beste aan bij de situatie en de ouders. Gesprekken tussen ouders kunnen gestimuleerd worden binnen bestaande settingen, zoals op de sportclub of school. Hierbij is het van belang om succesverhalen met elkaar te delen en steunsystemen voor zowel de ouders als kinderen te bedenken en ontwikkelen.

Alcoholonderzoek 2016

Het vorige onderzoek betrof een telefonisch onderzoek onder 360 ouders van 14- tot en met 17-jarigen over alcoholgebruik onder jongeren. Vragen aan de ouders waren bijvoorbeeld: Hoe kijkt u aan tegen alcoholgebruik van uw kind? Hoe gaat u om met de leeftijdsgrens van 18 jaar? In dit onderzoek is nagegaan hoe ouders tegen het alcoholgebruik van jongeren aankijken en hoe zij hun rol hierin zien. Resultaten van dit onderzoek werden vergeleken met resultaten uit voorgaande jaren. Tevens werden de antwoorden van de ouders afgezet tegen alcoholgebruik volgens jongeren zelf, aan de hand van de resultaten van het EMOVO onderzoek. Het onderzoek maakte deel uit van het programma ‘Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd’. Met dit onderzoek zet de GGD ouders aan het denken en kan de GGD haar activiteiten en informatie beter afstemmen op de vragen van ouders.

De Zorgboog en Zorgboogextra - Ledenonderzoek

iresearch heeft de afgelopen jaren diverse ledenraadplegingen uitgevoerd voor De Zorgboog en Zorgboogextra. De meest recente ledenraadpleging had betrekking op de communicatie vanuit De Zorgboog en Zorgboogextra. Via een online vragenlijst is aan leden gevraagd wat de behoeften zijn op dit gebied. Op basis van de resultaten hiervan, kunnen de Zorgboog en Zorgboogextra hun communicatie richting de leden blijven optimaliseren.

Eerder heeft iresearch een online vragenlijstonderzoek uitgevoerd over belangrijke thema’s waar de lokale politiek besluiten over neemt. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht vond ledenorganisatie Zorgboogextra, één van de grootste coöperatieve verenigingen in de Peel, het belangrijk om de belangen en behoeften van haar leden mee te geven aan de lokale politiek. Gemeenten hebben immers steeds meer te zeggen als het gaat om zorg en welzijn voor hun inwoners.

De thema's uit de online vragenlijst zijn opgehaald in een focusgroep. Zijn mensen bereid om te reizen voor zorg? Hoe vinden zij de informatievoorziening vanuit gemeenten? Hoe belangrijk is het sociale aspect van zorg? Hoe bekend is men met ondersteuning van mantelzorgers? Van de ruim 7.000 leden die een online vragenlijst ontvingen, nam zo'n 18% deel aan het onderzoek. 

Nierstichting - Coördinatie pilot vrijwillige zoutvoorlichters

Voortbouwend op de meerjarenstrategie 2017-2020 heeft de Nierstichting zich onder andere als doel gesteld om meer impactvolle vrijwilligersprogramma's te realiseren. Dit doel sluit aan de ambitie van de stichting om als gezondheidsfonds meer een sociale onderneming te worden met inbedding in en betrokkenheid op de samenleving. 

Om aan de ambitie te concretiseren, adviseert collega Geke van Dick de afdeling Zorg & Innovatie bij het werven, begeleiden en inzetten van een nieuwe groep vrijwilligers. Meer informatie volgt. 

Gemeente Ede - Gezonde School thema Voeding

De gemeente Ede heeft zich een ambitieus doel gesteld: álle kinderen in Ede voedselvaardig door middel van structureel voedselonderwijs en een gezonde voedselomgeving op alle basisscholen. De gemeente wil scholen hier bij ondersteunen. Zo is er een leernetwerk ‘gezonde school’ opgezet en bieden ze ondersteuning om het certificaat Voeding van de Gezonde School te behalen.

Collega Gôkky Zeinstra is Gezonde School adviseur en adviseert basisscholen bij een integrale aanpak op het gebied van voeding. Ze heeft eerst een inventarisatieronde langs de scholen gemaakt om in kaart te brengen hoever scholen zijn op het gebied van voeding en na te gaan welke wensen en behoeften scholen hebben t.a.v. de ondersteuning. Gôkky heeft een plan van aanpak voor de gemeente opgesteld hoe zij de scholen verder kan ondersteunen om hun ambitie waar te maken.

De gemeente heeft de werkzaamheden van Gôkky vervolgd. Ze gaat scholen verder op maat ondersteunen om het certificaat Voeding van de Gezonde School te behalen. Scholen die het draagvlak onder het team en ouders nog moeten vergroten, krijgen hier begeleiding bij. Daarnaast denkt Gôkky met de gemeente mee over andere activiteiten en plannen voor een voedselvaardig Ede.  

 gemeente ede over gôkky

gemeente ede over gôkky


"Gôkky is zorgvuldig en communicatief vaardig. Ze heeft een planmatige aanpak en transparante werkwijze."

NCVGZ - Evaluatie en abstracthandeling

Sinds 2016 verzorgt iresearch de evaluatie van het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) middels een online vragenlijst onder de deelnemers aan het congres. Daarnaast was iresearch van 2013 tot en met 2017 ook verantwoordelijk voor de abstracthandeling van de open call. 

De nadruk van de evaluatie lag afgelopen jaar in het bijzonder op de nieuwe opzet van het congres. Deelnemers gaven hun mening over de verschillende aspecten van het congres en de inhoudelijke sessies. De vragenlijst bestond uit een combinatie van open en gesloten vragen. De resultaten van de evaluatie geven inzicht in de beleving van de nieuwe opzet en bieden aanknopingspunten voor de organisatie van het volgende congres.

Daarnaast heeft iresearch vijf jaar op rij ook de abstracthandeling voor het NCVGZ verzorgd. Alle ingediende abstracts via de open call werden door iresearch verdeeld onder de reviewers voor het beoordelen van de abstracts. Op basis van alle beoordelingen deed iresearch een voorstel voor de parallelle deelsessies tijdens het congres. Uiteindelijk was de abstractcommissie verantwoordelijk voor de definitieve goedkeuring. In 2018 heeft het NCVGZ een nieuwe opzet gekregen, waarbij tevens de 'open call' op een andere manier is vormgegeven en de abstracthandeling is komen te vervallen. 

GGD Noord- en Oost Gelderland - Burgerpanel

Collega Geke van Dick adviseerde de GGD Noord- en Oost-Gelderland bij het opzetten van een burgerpanel.

Ze voerde een verkenning uit naar de mogelijkheden voor het beheer van het panel en woog op basis van de korte en lange termijn wensen voor het panel de kansen en beperkingen van de verschillende mogelijkheden af. Vervolgens begeleidde ze de GGD in het realiseren van het panel door het inrichten van het systeem en het voorbereiden van contactmomenten.  

 GGD NOG over iresearch

GGD NOG over iresearch"iresearch is zorgvuldig, deskundig, positief kritisch en goed bereikbaar. We zijn heel tevreden over het resultaat en de dienstverlening."

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht - Inventarisatie aanbod voor kinderen met overgewicht & obesitas

Met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werkt de gemeente Amsterdam samen met andere partijen aan een gezond gewicht voor de Amsterdamse jeugd. Het doel is: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033.

Collega Malou Timmers voert in opdracht van gemeente Amsterdam een inventarisatie uit naar het aanbod voor kinderen met overgewicht en obesitas. Gestreefd wordt naar een aanbod van diverse leefstijlinterventies van een kwalitatief hoog niveau. De gemeente wil deze interventies beschikbaar maken voor kinderen met ongezond gewicht en hun ouders. De inventarisatie zal een totaal beeld geven van het aanbod en de kwaliteit daarvan. 

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht – onderzoeker KIEM project

Met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werkt de gemeente Amsterdam samen met andere partijen aan een gezond gewicht voor de Amsterdamse jeugd. Het doel is: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033.

Collega Malou Timmers voert in opdracht van gemeente Amsterdam een onderzoek uit naar de werkzaamheden van de centrale zorgverleners die kinderen en ouders begeleiden bij het bereiken van een gezond gewicht. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam.

De rol van centrale zorgverlener wordt in Amsterdam uitgevoerd door jeugdverpleegkundigen. Dit is een relatief nieuwe rol die nieuwe taken en competenties met zich meebrengt. Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de benodigde competenties van de centrale zorgverleners. Wat gaat goed? Waar liggen verbeterpunten? Door middel van interviews zal informatie opgehaald worden die vervolgens bijdraagt aan het optimaliseren van de opleiding voor (jeugd)verpleegkundigen en jeugdzorgwerkers en een factsheet met tips en tops voor de centrale zorgverleners. De naam van het project “Kiem” staat symbool voor een zaadje dat zich ontkiemt tot een mooie plant. Met dit onderzoek wordt niet alleen beoogd om de kennis en kunde die er al is nog verder te laten groeien, maar ook om samenwerking met ketenpartners van de centrale zorgverleners te verstevigen.

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht - Kwaliteitskader

iresearch heeft in opdracht van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) een kwaliteitskader ten behoeve van de inkoop van ondersteuning en zorg voor de groep kinderen met een ongezond gewicht en hun ouders opgesteld. Dit kwaliteitskader kan de AAGG inzetten bij de objectieve beoordeling bij de inkoop van zowel nieuw als bestaand interventie-aanbod. Tevens biedt het kwaliteitskader transparantie bij inkoop voor aanbieders en het draagt bij aan de verdere doorontwikkeling van het aanbod en de groei en ontwikkeling van de aanbieders. Het kwaliteitskader is bestemd voor intern gebruik. 

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht - Procesevaluaties (leefstijl)interventies

iresearch voerde in opdracht van gemeente Amsterdam vijf procesevaluaties naar interventies voor kinderen met overgewicht en obesitas uit. Er zijn diverse onderzoeksmethoden (individuele interviews, focusgroepen, observaties en documentenanalyse) gecombineerd om de interventies vanuit diverse invalshoeken te belichten. Daarnaast zijn naast de uitvoerders en deelnemende jongeren, ook de ouders, zorgprofessionals, interventie-eigenaren en de inkopende partij (de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht) betrokken. De resultaten zijn vertaald naar concrete aanbevelingen voor zowel de praktijk als het (gemeentelijk) beleid. Deze procesevaluaties boden de AAGG de mogelijkheid om het aanbod van de verschillende interventies gericht op bewegen, voeding, opvoeding/systeem en psychosociale aspecten voor kinderen die overgewicht of obesitas te versterken. 

Nierstichting - Gebruikersonderzoek Zoutmeter

In opdracht van de Nierstichting heeft iresearch een gebruikersonderzoek uitgevoerd op de zoutmeter. De zoutmeter van de Nierstichting is een online tool die laat zien hoeveel zout je eet en hoe je dat mindert. In Nederland eet namelijk bijna iedereen (85%) te veel zout. 

iresearch voerde een kwalitatief onderzoek uit onder 50 mensen. Daarbij werd gemeten hoe die gebruikers de zoutmeter invulden, en hoe gebruiksvriendelijk, begrijpelijk en nauwkeurig zij Zoutmeter.com vonden. Daarnaast brachten professionele diëtisten in kaart wat de gebruikers regelmatig eten (een zogeheten voedingsanamnese, op basis van de Eetmeter), om op een andere manier te meten hoeveel zout de gebruiker dagelijks eet. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn een aantal praktische aanbevelingen gedaan om de gebruiksvriendelijkheid en invul nauwkeurigheid van de zoutmeter te vergroten.

De Nierstichting spoort onder andere middels bovenstaand filmpje mensen om de Zoutmeter in te vullen. Deelnemers aan het gebruikersonderzoek kregen dit filmpje ook te zien voordat zij begonnen aan het invullen van de Zoutmeter. 

Zelf benieuwd naar de Zoutmeter? 

De Zorgboog en Zorgboogextra - Ledenonderzoek

iresearch heeft in opdracht van De Zorgboog en Zorgboogextra een ledenonderzoek uitgevoerd, waarin zorgbehoeften en behoeften aan een vitaliteitsaanbod in kaart werden gebracht. Op basis van de resultaten van een brainstormbijeenkomst met alle betrokken partijen is een digitale vragenlijst opgesteld. 17 procent van de aangeschreven leden heeft de vragenlijst online ingevuld. De resultaten van het onderzoek gaven antwoord op vragen zoals, ‘Gaan leden voor de beste kwaliteit van zorg of vinden zij het belangrijk dat hun zorgpremie zo laag mogelijk is?’ ‘Wat vinden zij van wachtlijsten?’ ‘Hoe kan Zorgboogextra haar leden ondersteunen om vitaal en gezond te blijven?’ Dit onderzoek gaf De Zorgboog en Zorgboogextra de mogelijkheid om met hun aanbod en service nog beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van de leden. Tevens waren de resultaten een goede onderbouwing voor gesprekken met verschillende zorgverzekeraars.

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht - Literatuurstudie Rolmodellen

iresearch heeft in opdracht van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht een literatuurstudie uitgevoerd naar het gebruik van rolmodellen bij interventies gericht op kinderen met overgewicht of obesitas. Voor het uitvoeren van deze literatuurstudie heeft iresearch relevante literatuur verzameld door middel van deskresearch. Vraagstellingen die centraal staan in het rapport zijn o.a.: Wat zegt de huidige literatuur over werkzame elementen in interventies die gebruik maken van rolmodellen? Wat is, op basis van de huidige literatuur, bekend over de manier waarop de inhoudelijke bijdrage van rolmodellen optimaal ingezet dient te worden? En welke strategieën werken motivatie verhogend bij de doelgroep? Hierbij is specifiek gekeken naar literatuur m.b.t. de doelgroep kinderen van Turkse/Marokkaanse afkomst met overgewicht of obesitas. De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) heeft deze kennis gebruikt bij de inzet van aanbod.

GGD regio Utrecht - Evaluatieonderzoek integrale JGZ

iresearch heeft in opdracht van GGD regio Utrecht een evaluatie uitgevoerd naar de integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Utrecht West. In deze regio is de JGZ voor de 0-4-jarigen in 2014 geïntegreerd met de JGZ voor 4-18-jarigen. Naast dat de gehele JGZ in Utrecht West nu bij één partij belegd is, is de JGZ ook gaan werken met teams in de wijk (0-12) en op het Voortgezet Onderwijs (12-18). Kortom, een veel omvattend integratieproces om te evalueren. 

In het onderzoek is de integrale JGZ vanuit verschillende invalshoeken belicht, door;

 • focusgroepen met JGZ-medewerkers en –managers;
 • een bijeenkomst met gemeenten ambtenaren;
 • een interview met de bedrijfsarts en HR-adviseur;
 • een vragenlijst onder ketenpartners.

Het evaluatie onderzoek ging zowel in op de inhoudelijke kant van de JGZ, als de samenwerkingsverbanden en positionering van de JGZ in het sociale domein, als het integratieproces op zich met bijbehorende ervaringen van JGZ-medewerkers.


  Filmpje evaluatie integrale jeugdgezondheidszorg

  GGD regio Utrecht heeft naar aanleiding van het onderzoek een filmpje ontwikkeld over de evaluatie van de integrale jeugdgezondheidszorg. 

  NCVGZ 2016

  iresearch heeft naar aanleiding van het onderzoek samen met de GGD regio Utrecht een workshop verzorgd op het NCVGZ 2016. Tijdens de workshop 'Het nieuwe sociale domein; welke samenwerkingsverbanden en positie moet de JGZ hebben?' is aan deelnemers gevraagd om voorwaarden te benoemen die nodig zijn om een ideale jeugdgezondheidszorg te realiseren en daarbij tevens aan te geven of het gaat om harde of zachte voorwaarden en of ze wel of niet beïnvloedbaar zijn. De resultaten zijn verwerkt in deze matrix. De grootte van de cirkels correspondeert met hoe belangrijk een voorwaarde geacht werd. Deze matrix kan u mogelijk inzicht geven welke voorwaarden voor u van belang zijn om mee aan de slag te gaan. 

  DVJ Insights - Zorgindicaties

  iresearch heeft in opdracht van DVJ Insights de zorgindicaties van de gemeente Apeldoorn in kaart gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van deskresearch, waarbij de gegevens uit de verschillende databases de basis vormden. Binnen het onderzoek is specifiek ingegaan op het in kaart brengen van het aantal personen met een indicatie voor extramurale AWBZ en het in kaart brengen van de zorg die zij ontvangen gespecificeerd naar bijbehorende zorgzwaartepakketten.

  JOGG - Borging integrale gezondheidsaanpak

  iresearch heeft in opdracht van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) de huidige kennis met betrekking tot de borging van een integrale gezondheidsaanpak in kaart gebracht en geanalyseerd. Dit ten behoeve van de lokale inbedding en borging van de JOGG-aanpak in een JOGG-gemeente. Voor deze opdracht is gekeken naar de volgende vragen:

  • Wat is borging?
  • Welke elementen dragen bij aan borging?
  • Bestaan er tools om borging te bewerkstelligen?
  • Hoe meet je borging?

  Voedingscentrum

  iresearch heeft in opdracht van het Voedingscentrum vier opdrachten in het kader van De Gezonde Schoolkantine (GSK). Door middel van het programma De Gezonde Schoolkantine ondersteunt en stimuleert het Voedingscentrum scholen bij het gezonder maken van hun voedingsaanbod. Dit programma bestaat o.a. uit de inzet van de Schoolkantine Brigade. De Schoolkantine Brigade legt schoolbezoeken af en geeft vervolgens adviezen om te komen tot een gezonde(re) schoolkantine en beschrijft dit in een adviesrapport. iresearch heeft de volgende vier onderzoeken uitgevoerd:

  • Evaluatieonderzoek De Gezonde Schoolkantine
  • Monitoronderzoek De Gezonde Schoolkantine
  • Inventarisatie van veranderingen in schoolkantines na bezoek en advies van de Schoolkantine Brigade
  • Evaluatie

  Daarnaast heeft iresearch nog twee projecten uitgevoerd in opdracht van het Voedingscentrum:

  • Onderzoek naar het gebruik van de Gewichtsverloopkaart
  • Onderzoek naar beweegredenen Vignet Gezonde School

   
   Voedingscentrum over iresearch

  Voedingscentrum over iresearch

  Werken met iresearch is werken met een partij die meedenkt met oplossingen voor onderzoeks-vraagstukken in de dynamische wereld van preventie. En wat heel belangrijk is: er werken mensen die begrijpen dat onderzoeksresultaten vertaald moeten worden voor een breed publiek zonder dat de nuance verloren gaat.