GGD Noord- en Oost-Gelderland - Panelonderzoek

Collega Geke van Dick ondersteunt de GGD Noord- en Oost-Gelderland door het ontwikkelen en uitvoeren van twee panelonderzoeken en het analyseren van de onderzoeksresultaten.

Het eerste panelonderzoek richt zich op volwassenen in de GGD-regio Noord- en Oost-Gelderland. Binnen het onderzoek wordt aanvullende en verdiepende informatie verzameld op de resultaten rondom psychisch welbevinden uit de Volwassenenmonitor 2016. Het tweede onderzoek richt zich specifiek op de senioren uit de regio. Het doel van dit onderzoek is om de participatie van deze doelgroep in kaart te brengen. Er is specifiek aandacht voor het gebruik van voorzieningen en diensten en de deelname aan activiteiten in de gemeente. In beide onderzoeken wordt data verzameld via een online vragenlijst, waarbij tevens achtergrondkenmerken van de panelleden verzamelt worden voor in het panelsysteem. Deze achtergrondkenmerken kunnen bij toekomstige onderzoeken gebruikt worden voor bijvoorbeeld het trekken van een steekproef en het analyseren van de onderzoeksresultaten. 

GGD NOG.png

"iresearch heeft onze opdracht zorgvuldig uitgevoerd en heeft gedurende het traject positief kritisch met ons meegedacht."

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht – onderzoeker KIEM project

Met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werkt de gemeente Amsterdam samen met andere partijen aan een gezond gewicht voor de Amsterdamse jeugd. Het doel is: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033.

Collega Malou Timmers voert in opdracht van gemeente Amsterdam een onderzoek uit naar de werkzaamheden van de centrale zorgverleners die kinderen en ouders begeleiden bij het bereiken van een gezond gewicht. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam.

De rol van centrale zorgverlener wordt in Amsterdam uitgevoerd door jeugdverpleegkundigen. Dit is een relatief nieuwe rol die nieuwe taken en competenties met zich meebrengt. Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de benodigde competenties van de centrale zorgverleners. Wat gaat goed? Waar liggen verbeterpunten? Door middel van interviews zal informatie opgehaald worden die vervolgens bijdraagt aan het optimaliseren van de opleiding voor (jeugd)verpleegkundigen en jeugdzorgwerkers en een factsheet met tips en tops voor de centrale zorgverleners. De naam van het project “Kiem” staat symbool voor een zaadje dat zich ontkiemt tot een mooie plant. Met dit onderzoek wordt niet alleen beoogd om de kennis en kunde die er al is nog verder te laten groeien, maar ook om samenwerking met ketenpartners van de centrale zorgverleners te verstevigen.

De Zorgboog en Zorgboogextra - Ledenonderzoek

iresearch heeft voor ledenorganisatie Zorgboogextra een online vragenlijstonderzoek uitgevoerd over belangrijke thema’s waar de lokale politiek besluiten over neemt. Met de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in het vooruitzicht vindt ledenorganisatie Zorgboogextra, één van de grootste coöperatieve verenigingen in de Peel, het belangrijk om de belangen en behoeften van haar leden mee te geven aan de lokale politiek. Gemeenten hebben immers steeds meer te zeggen als het gaat om zorg en welzijn voor hun inwoners.

De thema's uit de online vragenlijst zijn opgehaald in een focusgroep. Zijn mensen bereid om te reizen voor zorg? Hoe vinden zij de informatievoorziening vanuit gemeenten? Hoe belangrijk is het sociale aspect van zorg? Hoe bekend is men met ondersteuning van mantelzorgers? Van de ruim 7.000 leden die een online vragenlijst ontvingen, nam zo'n 18% deel aan het onderzoek. 

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht - Procesevaluaties (leefstijl)interventies

iresearch voerde in opdracht van gemeente Amsterdam vijf procesevaluaties naar interventies voor kinderen met overgewicht en obesitas uit. Er zijn diverse onderzoeksmethoden (individuele interviews, focusgroepen, observaties en documentenanalyse) gecombineerd om de interventies vanuit diverse invalshoeken te belichten. Daarnaast zijn naast de uitvoerders en deelnemende jongeren, ook de ouders, zorgprofessionals, interventie-eigenaren en de inkopende partij (de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht) betrokken. De resultaten zijn vertaald naar concrete aanbevelingen voor zowel de praktijk als het (gemeentelijk) beleid. Deze procesevaluaties boden de AAGG de mogelijkheid om het aanbod van de verschillende interventies gericht op bewegen, voeding, opvoeding/systeem en psychosociale aspecten voor kinderen die overgewicht of obesitas te versterken. 

Nierstichting - Gebruikersonderzoek Zoutmeter

In opdracht van de Nierstichting heeft iresearch een gebruikersonderzoek uitgevoerd op de zoutmeter. De zoutmeter van de Nierstichting is een online tool die laat zien hoeveel zout je eet en hoe je dat mindert. In Nederland eet namelijk bijna iedereen (85%) te veel zout. 

iresearch voerde een kwalitatief onderzoek uit onder 50 mensen. Daarbij werd gemeten hoe die gebruikers de zoutmeter invulden, en hoe gebruiksvriendelijk, begrijpelijk en nauwkeurig zij Zoutmeter.com vonden. Daarnaast brachten professionele diëtisten in kaart wat de gebruikers regelmatig eten (een zogeheten voedingsanamnese, op basis van de Eetmeter), om op een andere manier te meten hoeveel zout de gebruiker dagelijks eet. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn een aantal praktische aanbevelingen gedaan om de gebruiksvriendelijkheid en invul nauwkeurigheid van de zoutmeter te vergroten.

De Nierstichting spoort onder andere middels bovenstaand filmpje mensen om de Zoutmeter in te vullen. Deelnemers aan het gebruikersonderzoek kregen dit filmpje ook te zien voordat zij begonnen aan het invullen van de Zoutmeter. 

Zelf benieuwd naar de Zoutmeter? 

GGD Gooi en Vechtstreek – Ouderonderzoek alcoholgebruik jongeren 2016

iresearch heeft voor GGD Gooi en Vechtstreek een telefonisch onderzoek uitgevoerd onder 360 ouders van 14- tot en met 17-jarigen over alcoholgebruik onder jongeren. Vragen aan de ouders waren bijvoorbeeld: Hoe kijkt u aan tegen alcoholgebruik van uw kind? Hoe gaat u om met de leeftijdsgrens van 18 jaar? In dit onderzoek is nagegaan hoe ouders tegen het alcoholgebruik van jongeren aankijken en hoe zij hun rol hierin zien. Resultaten van dit onderzoek werden vergeleken met resultaten uit voorgaande jaren. Tevens werden de antwoorden van de ouders afgezet tegen alcoholgebruik volgens jongeren zelf, aan de hand van de resultaten van het EMOVO onderzoek. Het onderzoek maakte deel uit van het programma ‘Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd’. Met dit onderzoek zet de GGD ouders aan het denken en kan de GGD haar activiteiten en informatie beter afstemmen op de vragen van ouders.

De Zorgboog en Zorgboogextra - Ledenonderzoek

iresearch heeft in opdracht van De Zorgboog en Zorgboogextra een ledenonderzoek uitgevoerd, waarin zorgbehoeften en behoeften aan een vitaliteitsaanbod in kaart werden gebracht. Op basis van de resultaten van een brainstormbijeenkomst met alle betrokken partijen is een digitale vragenlijst opgesteld. 17 procent van de aangeschreven leden heeft de vragenlijst online ingevuld. De resultaten van het onderzoek gaven antwoord op vragen zoals, ‘Gaan leden voor de beste kwaliteit van zorg of vinden zij het belangrijk dat hun zorgpremie zo laag mogelijk is?’ ‘Wat vinden zij van wachtlijsten?’ ‘Hoe kan Zorgboogextra haar leden ondersteunen om vitaal en gezond te blijven?’ Dit onderzoek gaf De Zorgboog en Zorgboogextra de mogelijkheid om met hun aanbod en service nog beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van de leden. Tevens waren de resultaten een goede onderbouwing voor gesprekken met verschillende zorgverzekeraars.

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht - Literatuurstudie Rolmodellen

iresearch heeft in opdracht van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht een literatuurstudie uitgevoerd naar het gebruik van rolmodellen bij interventies gericht op kinderen met overgewicht of obesitas. Voor het uitvoeren van deze literatuurstudie heeft iresearch relevante literatuur verzameld door middel van deskresearch. Vraagstellingen die centraal staan in het rapport zijn o.a.: Wat zegt de huidige literatuur over werkzame elementen in interventies die gebruik maken van rolmodellen? Wat is, op basis van de huidige literatuur, bekend over de manier waarop de inhoudelijke bijdrage van rolmodellen optimaal ingezet dient te worden? En welke strategieën werken motivatie verhogend bij de doelgroep? Hierbij is specifiek gekeken naar literatuur m.b.t. de doelgroep kinderen van Turkse/Marokkaanse afkomst met overgewicht of obesitas. De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) heeft deze kennis gebruikt bij de inzet van aanbod.

DVJ Insights - Zorgindicaties

iresearch heeft in opdracht van DVJ Insights de zorgindicaties van de gemeente Apeldoorn in kaart gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van deskresearch, waarbij de gegevens uit de verschillende databases de basis vormden. Binnen het onderzoek is specifiek ingegaan op het in kaart brengen van het aantal personen met een indicatie voor extramurale AWBZ en het in kaart brengen van de zorg die zij ontvangen gespecificeerd naar bijbehorende zorgzwaartepakketten.

JOGG - Borging integrale gezondheidsaanpak

iresearch heeft in opdracht van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) de huidige kennis met betrekking tot de borging van een integrale gezondheidsaanpak in kaart gebracht en geanalyseerd. Dit ten behoeve van de lokale inbedding en borging van de JOGG-aanpak in een JOGG-gemeente. Voor deze opdracht is gekeken naar de volgende vragen:

  • Wat is borging?
  • Welke elementen dragen bij aan borging?
  • Bestaan er tools om borging te bewerkstelligen?
  • Hoe meet je borging?

Voedingscentrum

iresearch heeft in opdracht van het Voedingscentrum vier opdrachten in het kader van De Gezonde Schoolkantine (GSK). Door middel van het programma De Gezonde Schoolkantine ondersteunt en stimuleert het Voedingscentrum scholen bij het gezonder maken van hun voedingsaanbod. Dit programma bestaat o.a. uit de inzet van de Schoolkantine Brigade. De Schoolkantine Brigade legt schoolbezoeken af en geeft vervolgens adviezen om te komen tot een gezonde(re) schoolkantine en beschrijft dit in een adviesrapport. iresearch heeft de volgende vier onderzoeken uitgevoerd:

  • Evaluatieonderzoek De Gezonde Schoolkantine
  • Monitoronderzoek De Gezonde Schoolkantine
  • Inventarisatie van veranderingen in schoolkantines na bezoek en advies van de Schoolkantine Brigade
  • Evaluatie

Daarnaast heeft iresearch nog twee projecten uitgevoerd in opdracht van het Voedingscentrum:

  • Onderzoek naar het gebruik van de Gewichtsverloopkaart
  • Onderzoek naar beweegredenen Vignet Gezonde School

 
Voedingscentrum over iresearch

Voedingscentrum over iresearch

Werken met iresearch is werken met een partij die meedenkt met oplossingen voor onderzoeks-vraagstukken in de dynamische wereld van preventie. En wat heel belangrijk is: er werken mensen die begrijpen dat onderzoeksresultaten vertaald moeten worden voor een breed publiek zonder dat de nuance verloren gaat.

RIVM Centrum Gezond Leven - Online doelgroepanalyse onderwijsprofessionals

iresearch heeft in opdracht van het Centrum Gezond Leven achterhaald waar zij de doelgroep onderwijsprofessionals online kunnen bereiken en hoe online informatie over de Gezonde School beter kan aansluiten op de wensen, eisen en gedragingen van de onderwijsprofessional. Onderzocht is in welke maten onderwijsprofessionals online actief zijn, welke websites zij bezoeken, in welke online netwerken zij zich bevinden (zoals LinkedIn, Twitter, Facebook etc.) en of zij actief deelnemen aan online discussies of kennis delen. iresearch heeft voor dit onderzoek een websearch toegepast en met een online enquête een respons van ruim 1000 onderwijsprofessionals bereikt.