Vlaardingen in Beweging – Projectleiders Gezond oud worden in Vlaardingen

isupporters Annemiek Visser en Gôkky Zeinstra zijn projectleiders van het project ‘Gezond oud worden in Vlaardingen’, een project van de sport- & beweegmakelaar Vlaardingen in Beweging (ViB). Veel 55-plussers in Vlaardingen bewegen minder dan wordt aanbevolen in de beweegnorm om gezond te blijven. Met dit project wordt de kracht van sport en bewegen ingezet. Meer bewegen zorgt er niet alleen voor dat mensen lichamelijk langer fit blijven, maar draagt ook bij aan de mentale fitheid, de zelfredzaamheid en het vergroten of onderhouden van sociale contacten.

Annemiek en Gôkky gaan dit project samen oppakken met lokale partijen, zoals welzijnsorganisaties, sportverenigingen, fysiotherapeuten, zorginstellingen, huisartsen, wooncorporaties, gemeente, ouderenbonden en de 55-plussers zelf. Samen met dit netwerk kijken ze wat de 55-plusser motiveert, waar behoeften liggen en zorgen zij ervoor dat vraag en aanbod sluitend wordt. Het verbinden van partijen binnen het netwerk is hierbij belangrijk. Daarnaast gaan ze middels communicatie uitingen werken aan een positieve mindset rondom bewegen bij de 55-plussers. Tot slot wordt door middel van onderzoek de voortgang en behaalde effecten van het project in kaart gebracht.

GGD IJsselland - Samen Gezond in Deventer

Samen werken aan vitale inwoners in een gezonde stad, dat is de missie van 'Samen Gezond in Deventer', waar onze collega Annemiek zich voor inzet bij GGD IJsselland.

Gezondheid is geen doel op zich, maar eerder een middel om een betekenisvol leven te kunnen leiden. Voorop staan veerkracht en zelfregie. Gemeente, onderwijs, zorg, welzijn, bedrijven, burgerinitiatieven: al deze organisaties vormen met elkaar het netwerk ‘Samen Gezond in Deventer’. Het netwerk stimuleert en faciliteert initiatieven waarin mensen werken aan gezondheid door verandering in gedrag, omgeving, beleid, regels en afspraken.

Annemiek verkent nieuwe initiatieven die in de stad ontstaan, helpt ze waar nodig vooruit en onderhoudt contact met initiatiefnemers. Daarnaast gaat zij 'Samen Gezond in Deventer' meer bekendheid geven via vernieuwde communicatiewegen. 

GGD regio Utrecht - Monitor verward gedrag

Landelijk is er veel aandacht voor het thema personen met verward gedrag. Het Schakelteam Personen met verward gedrag en ZonMw hebben het RIVM de opdracht gegeven om hierover een kwantitatieve monitor te ontwikkelen. Het doel van de monitor is om inzicht te krijgen in de omvang en de kenmerken van de groep personen met verward gedrag. Het eerste jaar, 2018, dient hierbij als pilot-jaar.

De monitor wordt ontwikkeld in een samenwerkingsproject van RIVM, de Praktijk Index, het Trimbos-instituut, GGD-regio Utrecht en GGD West-Brabant. De monitor bestaat uit een landelijk en een regionaal deel. isupporter Geke van Dick ondersteunt de GGD-regio Utrecht bij het regionale deel.

NPHF Federatie voor Gezondheid - Coördinator NCVGZ 2018

Het Nederlands Congres Volksgezondheid, het NCVGZ, is vernieuwd. Op dinsdag 10 april zal deze nieuwe vorm worden gelanceerd. Zes thema’s staan voorop, daarnaast zijn er verschillende zijsporen. Door de interactieve werkvormen waar deelnemers gezamenlijk met een probleem aan de slag gaan en concrete actieplannen gaan opstellen wil het NCVGZ 2018 echt impact hebben.

Onze isupporter Annemiek Visser is inhoudelijk coördinator. Samen met de NPHF en de trekkers van de thema-tracks van het Trimbos-instituut, TNO, GGD GHOR en ZonMw zorgen zij voor de invulling van het programma. Input van andere partijen wordt hierbij nadrukkelijk gevraagd. 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant - Realisatie veiligheidsprofielen

isupporter Geke van Dick is werkzaam voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant binnen het projectteam veiligheidsmonitoring. Binnen dit 4-jarige ontwikkelproject wordt een systeem van veiligheidsmonitoring ontwikkeld. Hierbinnen wordt wordt veiligheid gedefinieerd als sociale én fysieke veiligheid in relatie tot gezondheid en zorg. Als onderdeel van dit grootschalige project worden voor alle 26 gemeenten in de regio veiligheids- en gezondheidsschetsen samengesteld. Geke is in eerste instantie betrokken bij het verzamelen, bundelen en analyseren van de data. Vervolgens richt zij zich op het visualiseren van de data in een schets per gemeente.Binnenkort meer informatie

Institute for Positive Health - Koplopertafel Publieke Gezondheid

isupporter Malou Timmers heeft de afgelopen jaren vanuit GGD GHOR Nederland gewerkt aan het toepasbaar maken van het concept Positieve Gezondheid binnen de publieke gezondheid. Er is veel gebeurd: veel GGD’en hebben het concept opgenomen in hun beleid, werkconferenties hebben plaatsgevonden en projectgroepen zijn actief geweest. GGD GHOR NL heeft het stokje overgedragen aan het Instituut voor Positieve Gezondheid (IPH). Met de Koplopertafel Positieve Gezondheid wil IPH de doorontwikkeling een extra impuls geven. De Koplopertafel zal in het teken staan van verbinden, inspireren en versnellen met als doel om de toepassing van Positieve Gezondheid binnen de publieke gezondheid verder te concretiseren. isupporter Malou Timmers zal haar werkzaamheden omtrent Positieve Gezondheid voortzetten bij IPH. Zij zal de koplopertafel gaan organiseren en blijft op deze manier de verbinding maken tussen IPH en de GGD’en. Meer informatie volgt.

GGD West-Brabant - Gezondheidsonderzoeker

isupporter Geke van Dick ondersteunt de afdeling Onderzoek bij de GGD West-Brabant als gezondheidsonderzoeker. Ze werkt mee aan en adviseert bij verschillende (onderzoeks-)projecten over bijvoorbeeld gezondheidsthema's, veiligheidsbeleving, positieve gezondheid, jeugdgezondheidszorg en beleidstransities. Binnen deze projecten verzorgt Geke onder andere het uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken, het analyseren en rapporteren van resultaten, het schrijven van projectplannen en het verzorgen van trainingen. 

Institute for Positive Health - Presentaties en lezingen Positieve Gezondheid

isupporter Malou Timmers verzorgt in opdracht van Institute for Positive Health presentaties en lezingen over het concept Positieve Gezondheid. Malou is, mede vanwege haar werkzaamheden voor GGD’en, nauw betrokken bij het Institute for Positive Health (IPH) en de ontwikkelingen rondom het concept Positieve Gezondheid. Met veel enthousiasme spreekt zij namens IPH op diverse conferenties of bijeenkomsten, waarbij indien gewenst de lezing een interactief gedeelte heeft.

Het concept Positieve Gezondheid sluit goed aan bij de onze brede kijk op gezondheid: gezondheid gaat over welvoelen, welzijn en welleven.

GGD regio Utrecht – Beleidsadvisering Huiselijk Geweld

isupporter Malou Timmers ondersteunt de GGD regio Utrecht. Zij draagt zorg voor de beleidsadvisering en –ondersteuning rondom het thema Huiselijk Geweld. Specifiek voor de regio Eemland biedt zij organisatorische en inhoudelijke ondersteuning bij de Klankbordgroep Veilig Thuis. Daarnaast adviseert zij, in nauwe samenwerking met de beleidsadviseur van Gemeente Amersfoort, over de lokale vertaling en implementatie van de regiovisie Huiselijk Geweld. Hierbij wordt ingezet op enkele speerpunten zoals de Meldcode en Ouderenmishandeling. 

Lili dokter (manager) over Malou

Lili dokter (manager) over Malou

 

" levert kwaliteit. Er wordt goed mee gedacht vanuit behoefte en situatie van klant. Malou werkt zelfstandig, resultaat gericht en zorgt dat afspraken goed worden nagekomen. Daarnaast waardeer ik de brede inzetbaarheid en flexibiliteit van ."

GGD IJsselland - Gezondheidsonderzoeker

isupporter Annemiek Visser ondersteunt GGD IJsselland als gezondheidsonderzoeker. Annemiek voert aanvullende en verdiepende analyses uit op de gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen. Eerder heeft de GGD factsheets opgeleverd met de belangrijkste resultaten per gemeente. Vervolgens bleek dat er behoefte was aan aanvulling en verdieping op de verschillen tussen bepaalde wijkteams en de verschillen tussen andere subgroepen op thema’s als eenzaamheid, leefstijl, psychische gezondheid en overgewicht. De resultaten van de verdiepende analyses worden tijdens bijeenkomsten per gemeente gepresenteerd en dragen bijvoorbeeld bij aan het lokaal gezondheidsbeleid van gemeenten.  

Nierstichting - Programma assistent

Leanne Reijnen ondersteunt de Nierstichting vanuit het isupport netwerk als programma assistent. Binnen het programmasecretariaat verzorgt zij organisatorische en administratieve werkzaamheden met betrekking tot subsidieaanvragen. Zij draagt onder andere bij aan de behandeling van nieuwe subsidieaanvragen en de monitoring van lopende projecten.

 
LEANNE DEELT HAAR ERVARINGEN

LEANNE DEELT HAAR ERVARINGEN

Het geeft me voldoening om anderen te kunnen ondersteunen en ontlasten bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Door het faciliteren en ondersteunen van werkzaamheden met betrekking tot verschillende niergerelateerde onderzoeken, kan ik een bijdrage leveren aan een gestructureerd verloop binnen de financiering van innovatieve wetenschappelijke onderzoeken die bijdragen aan een beter leven voor nierpatiënten. Doordat de functie een tijdelijke vervanging betreft, kan ik dankzij mijn inzicht en het vermogen om werkzaamheden snel eigen te maken een meerwaarde vormen voor de organisatie. Het geeft me voldoening om anderen te kunnen ondersteunen en ontlasten bij hun dagelijkse werkzaamheden en tegelijkertijd mee te kunnen denken over een efficiënter verloop van deze werkzaamheden. Hier zet ik me graag vol enthousiasme voor in.

Dienst Gezondheid & Jeugd - Adviseur Publieke Gezondheid

isupporter Gôkky Zeinstra heeft als adviseur Publieke Gezondheid in het Drechtstedenteam voor 1,5 jaar ondersteuning geboden aan de Dienst Gezondheid & Jeugd in Dordrecht (voormalig GGD). Ze droeg bij aan de implementatie van het gezondheidsbeleid van de gemeenten in de Drechtsteden en de wijkaanpak Doe ff Gezond (JOGG) in Dordrecht en JOGG-Zwijndrecht. Actief samenwerken met diverse organisaties zoals kinderopvang, scholen, combinatiefunctionarissen en de jeugdgezondheidszorg was hierbij essentieel. Gôkky adviseerde en ondersteunde de samenwerkingspartners op het gebied van het brede gezondheidsbeleid. 

Gôkky deelt haar ervaringen

Gôkky deelt haar ervaringen

"Voor een betere gezondheid van mensen en vooral een gezonde start voor de jeugd, maak ik mij graag sterk. Mensen hebben hier inspiratie en stimulans voor nodig. Er zijn vaak tal van kleinschalige initiatieven om de gezondheid van mensen te bevorderen. Ik zie meerwaarde in het adviseren, samenbrengen en verbinden van deze initiatieven om meer impact te bereiken. Als adviseur Publieke Gezondheid zet ik mij hier graag voor in."

"Daar waar sámen met intermediairs en/of de doelgroep nieuwe initiatieven ontstaan,
daar krijg ik energie van!"

"Bij mijn advies houd ik een brede kijk en ga ik uit van een integrale aanpak. Daarnaast ben ik erop gericht om mensen zoveel mogelijk in hun eigen kracht te zetten en gezondheidsbevordering te borgen bij lokale partijen. Daar waar dit nog niet lukt, geef ik advies en verbind ik partijen aan elkaar. Daar waar sámen met intermediairs en/of de doelgroep nieuwe initiatieven ontstaan, daar krijg ik energie van!"  


"Gôkky was een betrokken collega, een goede aanvulling op het team. Ze heeft mooie dingen bereikt in haar tijd bij ons."

De dienst gezondheid en jeugd over gôkky

De dienst gezondheid en jeugd over gôkky

GGD GHOR Nederland - Projectondersteuning Positieve Gezondheid

isupporter Malou Timmers heeft het cluster sociaal domein binnen GGD GHOR Nederland versterkt. Zij ondersteunde zowel beleidsmatig als projectmatig bij het vormgeven van het concept Positieve Gezondheid richting onderzoek, beleid en praktijk binnen de Publieke Gezondheidszorg. Daarnaast voerde zij inventarisaties uit naar de rol van GGD'en in relatie tot zorgverzekeraars, naar de rol van GGD'en binnen de 'centrale toegang (toegang beschermd wonen)' en naar de stand van zaken met betrekking tot Positieve Gezondheid.

Inventarisatie Positieve Gezondheid

Malou Timmers bracht voor GGD GHOR Nederland de huidige stand van zaken met betrekking tot positieve gezondheid in kaart. In de inventarisatie staan de volgende twee vragen centraal: 

  1. Welke GGD'en hebben het concept opgenomen in hun interne visie/beleid?
  2. In hoeverre is het concept opgenomen in het gemeentelijke gezondheidsbeleid?

Daarnaast worden enkele concrete voorbeelden beschreven. 

 

De inventarisatie is ook beschikbaar via GGD GHOR Kennisnet. 

Maag Lever Darm Stichting - Medewerker Wetenschappelijk onderzoek

isupporter Geke van Dick heeft voor ruim een half jaar de Maag Lever Darm Stichting ondersteunt als medewerker wetenschappelijk onderzoek. Ze had verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden binnen het gehele subsidietraject; van het uitzetten van de call tot aan de afronding van een project. Binnen het gehele traject hield zij zich bezig met het doorvoeren van procesoptimalisaties. Daarnaast was zij intern het aanspreekpunt voor de vertaalslag van wetenschappelijk onderzoek naar het brede publiek.

"In een half jaar hebben we als team veel kleine resultaten en grote mijlpalen behaald;
daar krijg ik energie van!"

"Het gaf mij veel voldoening om mijn steentje bij te kunnen dragen aan een organisatie die zich met hart en ziel inzet voor alle maag-, darm- en leverpatiënten. Direct vanaf de start kreeg ik de kans om mijn frisse indrukken en daaruit volgende kansen te delen met het team en veranderingen door te voeren. Het team stond open voor vernieuwen en doorontwikkelen. De combinatie van leren over en meewerken aan de gehele subsidieprocedure, het analyseren van het proces, het doorvoeren van optimalisaties en het uitwerken van toekomstplannen sprak mij erg aan. In een half jaar hebben we als team veel kleine resultaten en grote mijlpalen behaald; daar krijg ik energie van!"

Geke deelt haar ervaringen

Geke deelt haar ervaringen

De maag lever darm stichting over iresearch

De maag lever darm stichting over iresearch


"Bij isupport denk ik aan enthousiasme, betrokkenheid en een frisse blik. De snelle inzetbaarheid, goede prijs/kwaliteit verhouding en persoonlijke service zijn sterke punten van isupport. Geke was snel up to speed, zelfstandig, nauwkeurig en daarnaast ook al snel in staat verbetermogelijkheden aan te dragen en door te voeren. Daarnaast was zij ook nog een vrolijke en hardwerkende collega."

"Bij isupport denk ik aan enthousiasme, betrokkenheid en een frisse blik."

NCVGZ - Abstracthandeling en evaluatie

iresearch verzorgt al vijf jaar op een rij de abstracthandeling voor het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ). Alle abstracts die via de open call worden ingediend, worden door iresearch verdeeld onder de reviewers. Deze reviewers beoordelen de abstracts. Op basis van alle beoordelingen doet iresearch een voorstel voor de parallelle deelsessies tijdens het NCVGZ. De abstractcommissie is verantwoordelijk voor de definitieve goedkeuring. 

Voor het tweede jaar op rij heeft iresearch tevens de evaluatie van het NCVGZ verzorgd middels een online vragenlijst onder de deelnemers aan het congres.

GGD GHOR Nederland - Stappenplan gemeenten Rookvrije Generatie

isupporter Malou Timmers heeft in opdracht van GGD GHOR Nederland mee geschreven aan een stappenplan voor gemeenten om toe te werken naar een rookvrije generatie. De Rookvrije Generatie is een initiatief van drie gezondheidsfondsen: Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds. Samen hebben zij de handen ineen geslagen voor een gezamenlijk ideaal: een Nederland waar ouders hun kinderen rookvrij kunnen laten opgroeien. GGD GHOR Nederland steunt dit initiatief. In nauwe samenwerking met de gezondheidsfondsen is er een stappenplan opgesteld om gemeenten op weg te helpen in deze ontwikkeling. In het stappenplan staan tips en voorbeelden van agenderen en draagvlak creeren tot en met het daadwerkelijk uitvoeren en evalueren van het tabaksbeleid.

MALOU DEELT HAAR ERVARINGEN

 

Een leven lang gezond leven: daar maak ik mij sterk voor! En dat begint al vanaf de geboorte van een kind en in de vroege jaren! Daarom sta ik ook achter het initiatief een “Rookvrije Generatie”. Een generatie kinderen die vrij van rook kan opgroeien. Zonder het slechte voorbeeld van rokende mensen die ze om zich heen zien, bijvoorbeeld in een speeltuin of pretpark. Vol enthousiasme werk ik dan ook vanuit GGD GHOR Nederland mee aan een stappenplan voor gemeenten om stapsgewijs bij te kunnen dragen een rookvrije generatie.

Een leven lang gezond leven: daar maak ik mij sterk voor!

NPHF Federatie voor Gezondheid - Senior projectmanager

isupporter Ninette van der Velden heeft de NPHF Federatie voor Gezondheid versterkt als senior projectmanager. Zij was verantwoordelijk voor het acquireren, managen en uitvoeren van projecten, voerde dialoog met de leden over de strategie en werkwijze van de NPHF en droeg zorg voor de financiële en administratieve processen. 

Machteld Huber - Ondersteuning Positieve Gezondheid

Machteld Huber ontwikkelde een nieuw, dynamisch concept van gezondheid, gebaseerd op veerkracht, functioneren en eigen regie en onderzocht vervolgens het draagvlak hiervoor in het domein van zorg, de preventie en in de samenleving. Daarbij vond zij een groot verschil in denken over ‘gezondheid’ tussen patiënten en o.a. hun behandelaren. De brede visie van patiënten, met zes dimensies van gezondheid, noemde ze ‘Positieve gezondheid’. 

isupporter Malou Timmers ondersteunde vanuit iresearch Machteld Huber bij de implementatie en doorontwikkeling van het concept Positieve gezondheid. 

Diabetesfonds - Projectleider MODY en gezonde leefstijl

isupporter Nicolette Warmenhoven ondersteunde het Diabetesfonds als projectleider. De projecten waren gericht op MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) en de bevordering van een blijvende gezonde leefstijl, specifiek bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes. Voor beide projecten heeft zij gesprekken gevoerd met experts, stakeholders en (mogelijke) samenwerkingspartners om te komen tot een plan van aanpak. Deze gesprekken werden opgevolgd door een Invited Expert bijeenkomst, op basis waarvan de plannen van aanpak zijn opgesteld.

GGD Gelderland-Zuid

isupporter Malou Timmers heeft op diverse afdelingen van de GGD Gelderland-Zuid beleidsondersteuning geboden, zoals Jeugdgezondheidszorg, Algemene gezondheidszorg, Gezondheidsbevordering en de afdeling Openbare Geestelijke Gezondheidszorg/Meldpunt Bijzondere Zorg. 

 
GGD GELDERLAND-ZUID OVER IRESEARCH

GGD GELDERLAND-ZUID OVER IRESEARCH

iresearch zet hun mensen niet af bij de deur, maar blijft betrokken.

De beleidsmedewerker van iresearch die ons is komen versterken was jong, enthousiast en bekwaam. Ze was in staat zich snel in nieuwe materie te verdiepen en te bekwamen, en kon daardoor direct op een overstijgend niveau aan de slag met nieuwe producten die voor de GGD ontwikkeld moesten worden. Vanuit iresearch werd zij hierin ook goed ondersteund. iresearch zet hun mensen niet af bij de deur, maar blijven betrokken. We zijn erg tevreden!